Napíšte nám: info@led-obchod.sk  alebo zavolajte  0950616323

E-shop


» Obchodné podmienky

Tlačivá na stiahnuie :

Reklamačný protokol

Odstúpenie od zmluvy

.

1. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou HEVI s.r.o. (Ďalej len "predávajúci") a jej zákazníkmi  (ďalej len "kupujúci").

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje oboznámenie sa týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť je reklamačný poriadok, a potvrdzuje,  že s nimi súhlasí.

1.1.   Predávajúci

HEVI s.r.o., IČO 46479538, so sídlom Ruskov 385, 04419, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice, oddiel: s.r.o., vložka číslo:28951/V.

1.2.   Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, 04065 Košice
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 0
55/7290705

1.3.   Kupujúci

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Podnikateľ je:

-Osoba zapísaná v obchodnom registri,

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

-osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

1.4.   Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky www.led-obchod.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

 

2. Ochrana osobných údajov

Informácie a podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana osobných údajov spotrebiteľa – GDPR.

 

3. Otváracia doba

Internetový obchod www.led-obchod.sk : 24hodín denne, 7 dní v týždni.

Predávajúci si vyhradzuje právo vyexpedovať tovar, objednaný v čase dovolenky zamestnancov po jej skončení. Čas dovolenky bude vopred oznámený na internetovej stránke www.led-obchod.sk.

 

4. Cena

Predajné ceny v e-shope sú uvedené v eurách vrátane DPH a recyklačného poplatku, bez poplatkov za dopravu, prípadne extra balného. Pre zákazníka je platná cena, ktorá je uvedená v čase objednania. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť ceny tovaru na www.led-obchod.sk , nové ceny sú platné momentom ich zverejnenia. Zmena ceny neplatí na už objednaný tovar.

V prípade zobrazenia nesprávnej ceny (neprimerane nízkej) z akéhokoľvek dôvodu (technická chyba, chybné vloženie údajov, programátorská chyba, a pod.), bude objednávka zrušená, a to aj v prípade, že už bola potvrdená. Predávajúci ponúkne kupujúcemu tovar za cenu správnu. Kupujúci má v tom prípade právo do kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

5. Objednávanie

Podmienkou platnosti objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie a odoslanie registračného a objednávkového formulára. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť obsah objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho, uvedenú v objednávke. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená v dôsledku toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne.

 

6. Platobné podmienky

a)      Platba v hotovosti na predajni

b)      Platba na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá prepravca)

c)      Platba vopred bankovým prevodom

7. Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom Kurierskej služby REMAX alebo Slovenská pošta, a. s. (list, balík 1.triedy).

Tovar doručovaný prostredníctvom REMAX je doručený nasledujúci pracovný deň, po dni v ktorom je tovar vyexpedovaný. Tovar doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. najneskôr do 3 pracovných dní. Ceny dopravy sú uvedené na web stránke led-obchod.sk tu. Kupujúci je pri doručení povinný skontrolovať stav zásielky.

Vrátením neprevzatej zásielky má predávajúci právo od kupujúceho žiadať prepravné náklady spojené s odoslaním a neprevzatím tovaru. V prípade opätovného zaslania zásielky má predávajúci právo znovu fakturovať prepravné náklady.

 

8. Záručné podmienky

Záručné podmienky sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR.

 

9. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. To platí aj pri osobnom odbere.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo odovzdať predávajúcemu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy na bankový účet uvedený kupujúcim vo formulári o odstúpení od zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Tovar ako aj odstúpenie od zmluvy je nutné odoslať na adresu spoločnosti uvedenú v bode „1.1.  Predávajúci“.

 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. Januára 2021 a rušia všetky predchádzajúce ustanovenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

HEVI s.r.o.

.

Pravidlá alternatívneho riešenia sporu

Dôležité je upozorniť, že spotrebiteľ musí  využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní.

Zákon sa ďalej nevzťahuje na spory:

v ktorých si právo uplatňuje predávajúci voči spotrebiteľovi,

pracovno– právneho charakteru,

súvisiace so službami všeobecného záujmu

súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

súvisiace s poskytovaním vysokoškolského vzdelávania alebo ďalšieho vzdelávania verejnou vysokou školou alebo štátnou vysokou školou,

finančné služby.

Spotrebiteľ bude mať právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t. j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.

Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.

Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.

Osoba, ktorej bude daný spor pridelený, musí postupovať pri riešení nestranne a nezávisle. Ak by poverená osoba vedela o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jej nestrannosť, resp. by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov, je povinná o tom informovať účastníkov tohto sporu. Poverená osoba navrhne účastníkom možné alternatívy riešenia a bude sa snažiť viesť celý spor  k tomu, aby sa dosiahla dohoda o vyriešení. Navrhnutá dohoda sa predloží obom zúčastneným stranám a v určenej lehote sa môžu rozhodnúť, či s daným návrhom súhlasia alebo nie. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná.

Ak by nedošlo k dohode a zároveň by bolo zistené dôvodné podozrenie, že boli porušené alebo ohrozené práva spotrebiteľa, vydá subjekt spotrebiteľovi odôvodnené stanovisko. Toto síce nemá záväznú povahu, avšak veľmi významne môže pomôcť spotrebiteľovi, ak sa bude domáhať svojich práv súdnou cestou. Spotrebiteľ má možnosť ukončiť účasť na alternatívnom riešení sporu v ktoromkoľvek štádiu.

Všetky osobné údaje budú spracovávané v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Formulár pre podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu (PDF)

 

NGNhYjM3Mj